Du är här: Hem » Flyghistorik » Flygrådet

Flygrådet

I Lufttransportutredningen av 1981 tas frågan upp om inrättandet av ett "Flygråd" vid Luftfartsverkets flygplatser.

Målsättningen är att "lokala och regionala intressenter ska nå lösningar som kan effektivisera flygplatssystemet och skapa gynnsamma förutsättningar för luftfartens framtida utveckling och konkurrensmöjligheter".

Flygrådets roll ska vara rådgivande och informerande.

Exempel på frågor som föreslås behandlas .


Flygrådet ska bereda och framföra förslag angående :

- verksamheten vid resp. flygplats i frågor rörande planering av verksamhet och anläggningar
- tidtabeller och flygfrekvenser
- gemensamma marknadsföringsåtgärder
- flygplatsens marktransportförsörjning
- flygplatsens behov av markytor och miljökonsekvenser
- flygplatsens ekonomi i form av driftresultat och investeringsbehov
- flygplatsens förutsättningar för samutnyttjande av lokala och regionala resurser

 

Flygrådet sammanträder fyra gånger per år och består av ett tjugotal personer som representerar länsstyrelse, landsting, kommuner, flygföretag, handelskammare, näringslivsrepresentanter, resebyråer med flera intressenter.
Ordförande är landshövding eller kommunstyrelsens ordförande. Flygplatschef fungerar som sekreterare.

Flygplatschefen leder ett arbetsutskott bestående av 5-6 personer som samlas mer frekvent.

Läs mer i bifogat PM.           PM 1982-01-13

 

I Jönköping hölls det första konstituerande flygråds-mötet den 5 maj 1982.

På denna hemsida finns samtliga mötesprotokoll fram till oktober 1995 då Gunnel Lindblom avgick som flygplatschef.

Under varje årtal finns det en kort sammanfattning om vad som behandlades på mötena.

Flygrådet 1982

Flygrådet 1983

Flygrådet 1984

Flygrådet 1985

Flygrådet 1986

Flygrådet 1987

Flygrådet 1988

Flygrådet 1989

Flygrådet 1990

Flygrådet 1991

Flygrådet 1992

Flygrådet 1993

Flygrådet 1994

Flygrådet 1995